.

 සූත්‍ර දේශනා

 බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ලද සූත්‍ර පාදක කරගනිමින්, පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහසේ විසින් පවත්වන ලද දීර්ඝ ධර්ම දේශනා (එක් දේශනාවක් පැය 6 ක් පමණ වේ) මෙහි ඇතුලත්වේ.

රථවිනීත සූත්‍රය ඇසුරින් කල දේශනය

  • රථවිනීත සූත්‍රය ඇසුරින් 2017 වසරේ අප්‍රේල් මස පවත්වන ලද ධර්ම දේශනය

විස්තර

දේශකයාණන් වහන්සේ : පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ

දිනය : 2017.04.30

ස්ථානය: ගාල්ල නගරශාලාවේ 

කාලය: පැය 5

ඇසීමට

ත්‍රිපිටක පිටපත

බාගත කරගැනීම්

S_RathavineethaSuthraya_30042017.mp361.92Mb.

  discover this