.

 සූත්‍ර දේශනා

 බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ලද සූත්‍ර පාදක කරගනිමින්, පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහසේ විසින් පවත්වන ලද දීර්ඝ ධර්ම දේශනා (එක් දේශනාවක් පැය 6 ක් පමණ වේ) මෙහි ඇතුලත්වේ.

සල්ලෙඛ සූත්‍රය ඇසුරින් කල දේශනය

  •  සල්ලෙඛ සූත්‍රය ඇසුරින් පවත්වන ලද පැය හයක ධර්ම දේශනය

විස්තර

දේශකයාණන් වහන්සේ : පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ

දිනය : 2014-06-08

ස්ථානය: බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී

කාලය: පැය 5


ඇසීමට

1 කොටස

2 කොටස

3 කොටස

4 කොටස

ත්‍රිපිටක පිටපත

බාගත කරගැනීම්

S_20140612_SallekaSuthraya_P1.mp320.31Mb1 කොටස
S_20140612_SallekaSuthraya_P2.mp320.41Mb2 කොටස
S_20140612_SallekaSuthraya_P3.mp317.18Mb3 කොටස
S_20140612_SallekaSuthraya_P4.mp316.64Mb4 කොටස