.

 සූත්‍ර දේශනා

 බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ලද සූත්‍ර පාදක කරගනිමින්, පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහසේ විසින් පවත්වන ලද දීර්ඝ ධර්ම දේශනා (එක් දේශනාවක් පැය 6 ක් පමණ වේ) මෙහි ඇතුලත්වේ.

ගිරිමානන්‌ද සූත්‍රය ඇසුරින් කල දේශනය

  •  ගිරිමානන්‌ද සූත්‍රය ඇසුරින් පවත්වන ලද පැය පහක ධර්ම දේශනය

විස්තර

දේශකයාණන් වහන්සේ : පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ

දිනය :     2013 නොවැම්බර්

ස්ථානය:  පානදුර නගර ශාලාවේදී

කාලය:    පැය 5


ඇසීමට

ත්‍රිපිටක පිටපත

බාගත කරගැනීම්

S_GirimanandaSutta.mp368.72Mb.