.

ප්‍රශ්ණ සහ පිළිතුරු

 

ඔබගේ දහම් ප්‍රශ්ණ/ගැටළු 'chiththa.vishuddhi@gmail.com' වෙත e-mail පණිවිඩයක් ලෙස එවන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු. ඒවා ඔබේ කැමැත්ත පරිදි අන් අයටද දැනුවත් වීම සදහා මෙහි ඇතුලත් කරන්නෙමු.

ඔබේ ගැටළුවට පිළිතුරු පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන්වහන්සේ හෝ චිත්ත විශුද්ධි පදනම හා සම්බන්ද ස්වාමීන් වහන්සේලා විසින් සපයනු ඇත. පිළිතුරු video/audio පටයක් ලෙස හෝ ලිඛිත මාද්‍යයෙන් ඔබට දැනගැනීමට සලස්වමු. ඒ පිලිබඳ ඔබව දැනුවත් කරන්නෙමු.