.

ප්‍රශ්ණ සහ පිළිතුරු

 

ඔබගේ දහම් ප්‍රශ්ණ/ගැටළු 'chiththa.vishuddhi@gmail.com' වෙත e-mail පණිවිඩයක් ලෙස එවන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු. ඒවා ඔබේ කැමැත්ත පරිදි අන් අයටද දැනුවත් වීම සදහා මෙහි ඇතුලත් කරන්නෙමු.

ඔබේ ගැටළුවට පිළිතුරු පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන්වහන්සේ හෝ චිත්ත විශුද්ධි පදනම හා සම්බන්ද ස්වාමීන් වහන්සේලා විසින් සපයනු ඇත. පිළිතුරු video/audio පටයක් ලෙස හෝ ලිඛිත මාද්‍යයෙන් ඔබට දැනගැනීමට සලස්වමු. ඒ පිලිබඳ ඔබව දැනුවත් කරන්නෙමු. 

 

පිළිතුරු එකතුව - 2

දහම් ගැටළු සඳහා පිළිතුරු  මෙම හඬ පටයෙන් ලබාගන්න.

කර්මය , විපාක සහ කර්ම භවය, උප්පත්ති භවය  පිලිබඳ අසන ලද ගැටළු සඳහා සවිස්තරාත්මක පිළිතුරක් ස්වාමින් වහන්සේ විසින් පසුව කරන බව දන්වා සිටිමු. ඒ සඳහා කෙටි පිළිතුරක් දීමෙන් වැඩි ප්‍රයෝජනයක්  නොවන බැවින් සවිස්තරාත්මක පිළිතුරක් පසුව බලාපොරොත්තු වෙමු.

2015, ඔක්තෝම්බර් 2.03Mb

 

 1. ගරු ස්වාමින්වහන්ස,

 විදර්ශනාව සහ කමටහන යනු එකක්මද ?

 2.
ගෞරවණීය ස්වාමීන් වහන්ස ...  

සතර කමටහන් වැඩීමේදී පළමුව වැඩිය යුතු කමටහන් මොනවාද ? 

සතරම ටික ටික වැඩීම සුදුසුද ? 

එකක් අවසන් කර අනෙක් කමටහන් වැඩිය යුතුද ? 

වඩාත් සුදුසු ක්‍රමය කුමක්දැයි කාරුණිකව පහදා දෙන්න.