.

සතිපට්ඨාන භාවනාව පොත

පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සකස් කරන ලද සතිපට්ඨාන භාවනා පොත ලබාගැනීමට මෙම යෙදුම භාවිතා කරන්න -  සතිපට්ඨාන භාවනා පොත