.

ඉදිරියේ පැවැත්වීමට නියමිත දේශනා

 

  පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් 2018,  ජුනි  මස කොළඹ, විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේ දී  පැවැත්වීමට නියමිත ධර්ම වැඩසටහන් මෙසේයි..

ජුනි   3 ඉරිදා  - පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා  - එක් දින භාවනා වැඩසටහන  - විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය, කොළඹ 

ජුනි 4  සඳුදා සිට ජුනි 6 බදාදා  - භික්ෂුන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් නේවාසික භාවනා වැඩසටහන - විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය, කොළඹ 

ජුනි   10 ඉරිදා  - පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා  - එක් දින භාවනා වැඩසටහන  - විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය, කොළඹ

වැඩිපුර විස්තර සඳහා විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේ වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න www.lankavipassana.org

කොළඹ, විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේ, සියලුම වැඩසටහන් සඳහා විමසීම් - 011 2 694100 (International Vipassana Meditation Center) , විදුර රණසිංහ මහතා - 0777305899