.

ඉදිරියේ පැවැත්වීමට නියමිත දේශනා

පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් පවත්වන ' ගමින් ගමට නිවන් මඟ' 
ධර්ම දේශනාව සහ ධර්ම සාකච්ඡාව

 2018 අප්‍රේල් 21 සෙනසුරාදා  ප.ව. 3.30 ට  මාවතගම, සාමෝදය ශාලාවේදී. සහ 2018 අප්‍රේල් 22 ඉරිදා  ප.ව. 3.30 ට කුරුණෑගල, බෝයගනේ යුදහමුදා කඳවුරේදී .

   

 

 

පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් 2018,  අප්‍රේල්  මස කොළඹ, විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේ දී  පැවැත්වීමට නියමිත ධර්ම වැඩසටහන් මෙසේයි..

අප්‍රේල්  7 සෙනසුරාදා - පෙ.ව. 8.00 සිට   - එක් දින භාවනා වැඩසටහන - විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය කොළඹ.

අප්‍රේල්  8 ඉරිදා - පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා  - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා භාවනා වැඩසටහන - විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය කොළඹ.

අප්‍රේල් 14 සිට අප්‍රේල් 18 දක්වා - නේවාසික භාවනා වැඩසටහන

අප්‍රේල් 28 සෙනසුරාදා   - පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා  - ළමා  භාවනා වැඩසටහන - විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය කොළඹ.(වයස අවු. 12 ට වැඩි දරුවන් සඳහා විශේෂයි)

පුජ්‍ය උඩුදුම්බර සෝභිත ස්වාමින්වහන්සේ පවත්වන විශේෂ භාවනා වැඩසටහන අප්‍රේල් 22, ඉරිදා පෙ.ව. 8.00  සිට  ප.ව. 4.00 දක්වා කොළඹ, විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේ දී  පැවැත්වීමට නියමිතයි.

පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් මෙහෙයවන විශේෂ කටහන් ධර්ම දේශනා සෑම සතියකම බදාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා දිනවල ප.ව. 6.30 සිට ප.ව. 8.30 දක්වා කොළඹ, විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේ දී  පැවැත්වේ.

 

කොළඹ, විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේ, සියලුම වැඩසටහන් සඳහා විමසීම් - 011 2 694100 (International Vipassana Meditation Center) , විදුර රණසිංහ මහතා - 0777305899