.

ඉදිරියේ පැවැත්වීමට නියමිත දේශනා

 පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් 2017, දෙසැම්බර්  මස පැවැත්වීමට නියමිත ධර්ම වැඩසටහන්

දෙසැම්බර් 6, 7, 8 දිනවලදී - 6.30 pm – 8.30 pm භාවනා කමටහන් දේශනා - විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය කොළඹ.

දෙසැම්බර් 10, ඉරිදා -  8.00 am - 4.00 pm සූත්‍ර සාකච්ඡාව(සල්ලේඛ සූත‍්‍රය) - විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය කොළඹ.

දෙසැම්බර් 11, සඳුදා   - 1.00 pm - 5.00 pm ප්‍රත්‍යවේක්ෂා හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහන , කුරුනෑගල පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරය.

දෙසැම්බර්13, 14, 15 දිනවලදී - 6.30 pm – 8.30 pm භාවනා කමටහන් දේශනා - විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය කොළඹ.

දෙසැම්බර් 16, සෙනසුරාදා - 8.00 am - 11.00 am ධර්ම සාකච්ඡාව - සනස ශාලාව , නුපේ මාතර.

දෙසැම්බර් 16, සෙනසුරාදා - 2.00 pm - 7.00 pm  මහා කම්ම විභංග සුත්‍ර දේශනාව  - ශ්‍රි මහා විහාරස්ථානය මොරගහතැන්න, පාදුක්ක.

දෙසැම්බර් 20, 21, 22 දිනවලදී - 6.30 pm – 8.30 pm භාවනා කමටහන් දේශනා - විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය කොළඹ.

දෙසැම්බර් 25, 26, 27, 28 දිනවලදී - 8.00 am - 4.00 pm අනේවාසික භාවනා වැඩසටහන - විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය කොළඹ.

 දෙසැම්බර් 27, 28, 29 දිනවලදී - 6.30 pm – 8.30 pm භාවනා කමටහන් දේශනා - විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය කොළඹ.

දෙසැම්බර් 31 ඉරිදා  - 9.00 pm – පසුදා පහන් වනතුරු  - ධර්ම දේශනාව  - විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය කොළඹ.

පුජ්‍ය උඩුදුම්බර සෝභිත ස්වාමින්වහන්සේ පවත්වන මාසික ධර්ම  වැඩසටහන දෙසැම්බර් 23, සෙනසුරාදා  පෙ.ව. 8.00  සිට  ප.ව. 4.00 දක්වා 

කොළඹ, විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේ දී  පැවැත්වීමට නියමිතයි.

 කොළඹ, විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේ, සියලුම වැඩසටහන් සඳහා විමසීම් - 011 2 694100 (International Vipassana Meditation Center) , විදුර රණසිංහ මහතා - 0777305899