.

ඉදිරියේ පැවැත්වීමට නියමිත දේශනා

පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් 2018, පෙබරවාරි මස කොළඹ, විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේ දී  පැවැත්වීමට නියමිත ධර්ම වැඩසටහන්

පෙබරවාරි 3 සෙනසුරාදා - පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා  - එක් දින භාවනා වැඩසටහන - විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය කොළඹ.

පෙබරවාරි 4 ඉරිදා - පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා  - එක් දින භාවනා වැඩසටහන - විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය කොළඹ.

පෙබරවාරි 11 ඉරිදා - පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා  - සූත්‍ර සාකච්ඡාව  - විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය කොළඹ.

පෙබරවාරි12 සඳුදා  - පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා  - එක් දින භාවනා වැඩසටහන -අගලවත්ත අරණ්‍ය සේනාසනයේදී 

පෙබරවාරි 19 සිට 23  දිනවලදී - නේවාසික භාවනා වැඩසටහන - විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය කොළඹ. (පැමිණීමට ප්‍රථම විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයෙන් විමසන්න )

පෙබරවාරි 24 සෙනසුරාදා   - පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා  - ළමා  භාවනා වැඩසටහන - විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය කොළඹ.(වයස අවු. 12 ට වැඩි දරුවන් සඳහා විශේෂයි)

පෙබරවාරි 25, ඉරිදා -   පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා - එක් දින භාවනා වැඩසටහන  - විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය කොළඹ.

පුජ්‍ය උඩුදුම්බර සෝභිත ස්වාමින්වහන්සේ පවත්වන මාසික ධර්ම  වැඩසටහන පෙබරවාරි 10, සෙනසුරාදා  පෙ.ව. 8.00  සිට  ප.ව. 4.00 දක්වා කොළඹ, විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේ දී  පැවැත්වීමට නියමිතයි.

පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් මෙහෙයවන විශේෂ කටහන් ධර්ම දේශනා සෑම සතියකම බදාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා දිනවල ප.ව. 6.30 සිට ප.ව. 8.30 දක්වා කොළඹ, විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේ දී  පැවැත්වේ.

කොළඹ, විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේ, සියලුම වැඩසටහන් සඳහා විමසීම් - 011 2 694100 (International Vipassana Meditation Center) , විදුර රණසිංහ මහතා - 0777305899