.

ඉදිරියේ පැවැත්වීමට නියමිත දේශනා

පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් 2017, ඔක්තෝබර් මස පැවැත්වීමට නියමිත ධර්ම වැඩසටහන්

 

ඔක්තෝබර් 1 ඉරිදා - 1.00pm - 4.30pm බෝජ්ජංග දේශනා  - විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය කොළඹ.

ඔක්තෝබර් 5 පොහොය දින  - 6.00am - 4.30pm පොහොය වැඩසටහන - විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය කොළඹ.

ඔක්තෝබර් 6 සිකුරාදා - 6.30pm - 8.30pm - ධර්මදේශනාව - කඩුවෙල (cont-no 0714992814)

ඔක්තෝබර් 7,  සෙනසුරාදා -  6.30pm - 8.30pm ධර්මදේශනාව - අනුරාධපුරය

ඔක්තෝබර් 8 ඉරිදා  - 8.00 am - 4.00 pm මාසික ධර්ම වැඩසටහන - විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය කොළඹ.

ඔක්තෝබර් 11, 12  දිනවලදී - 6.30 pm – 8.30 pm භාවනා කමටහන් දේශනා - විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය කොළඹ.

ඔක්තෝබර් 13 සිකුරාදා - කඨින පිංකම - දොඩම්තාලාව අරණ්‍ය සේනාසනය 

ඔක්තෝබර් 14 සෙනසුරාදා - කඨින පිංකම - .විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය කොළඹ.

ඔක්තෝබර් 15, ඉරිදා  - 8.00 am - 4.00 pm මාසික ධර්ම  වැඩසටහන - සමාධි ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මද්‍යස්ථානය, තඹුත්තේගම. 

ඔක්තෝබර් 18, 19, 20 දිනවලදී - 6.30 pm – 8.30 pm භාවනා කමටහන් දේශනා - විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය කොළඹ.

ඔක්තෝබර් 21, සෙනසුරාදා - 8.00am - 4.00pm මාසික ධර්ම වැඩසටහන - මාවතගම සාමෝදය ශාලාව.(විමසීම් - මංගලා මිය 0721404210)

ඔක්තෝබර් 22, ඉරිදා   - 8.00 am - 4.00 pm මාසික ධර්ම  වැඩසටහන -  අවිස්සාවේල්ල නගරශාලාව.(විමසීම් - කමලිනී මිය, 0775901474)

ඔක්තෝබර් 22, ඉරිදා   - 7.00 pm - 8.00 pm ධර්මදේශනාව - ඉන්ද්‍රසරාරාම මහා විහාරය , අරුග්ගොඩ, අළුබෝමුල්ල.

ඔක්තෝබර් 23, 24, 25,26, 27 දිනවලදී -  නේවාසික භාවනා වැඩසටහන - සීලවතී සෙවන තලවතුගොඩ( විමසීම් - විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය කොළඹ.)

ඔක්තෝබර් 28 සෙනසුරාදා - 8.00am – 4.00pm මාසික ධර්ම  වැඩසටහන - කොටිකාගොඩ රජමහා විහාරය, මාතර  

 

කොළඹ, විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේ, සියලුම වැඩසටහන් සඳහා විමසීම් - 011 2 694100 (International Vipassana Meditation Center) , විදුර රණසිංහ මහතා - 0777305899