.

ඕස්ට්‍රේලියා ධර්ම වැඩසටහන - Melbourne Visit 2015 Dec.

2015, දෙසැම්බර් සහ 2016, ජනවාරි යන මාසවල දී පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ  විසින් ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නුවර දී පැවැත්වීමට නියමිත ධර්ම දේශනා මාලාව මෙසේ දන්වා සිටිමු . ස්වාමින් වහන්සේ මෙල්බර්න් නුවර බෙරික් විහාරයේ වැඩසිටින අතර,  එම විහාරස්ථානයේ සහ අවට විහාරස්ථාන වල පැවැත්වෙන ධර්ම දේශනා සහ භාවනා වැඩසටන් පහත පරිදි වේ. මෙල්බර්න් නුවර වෙසෙන ඔබ ගේ හිතවතුන් දැනුවත් කර ධර්ම ප්‍රචාරය සඳහා අප සමග එක්වන්න.  

මෙම ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට  බෙරික් ශාක්‍යමුනි සම්බුද්ධ විහාරයේ youtube channel ඔස්සේ හැකියාව ඇත.

https://www.youtube.com/channel/UCfhuWPgDlMcISsiThgG4aZQ

For all inquiries : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or Palitha (0400 148 461)

     

වැඩසටහන් විස්තරය ලබාගැනීමට - program schedule

   

   
Date
 
Time
Morning Program
Time
Evening  Program
sat  -  12.Dec   morning till-9:00pm  සදහම් වැස්ස (Dedicated for Venerable Gangodawilla Soma Himi)    
Sun  - 13.Dec       7.00pm-10:00pm Dharma Deshana (3 hrs)
Mon  - 14.Dec       7:30pm-10:30pm
 Meditation session
Tue   15.Dec    8:00am-5:00pm  Full-day Meditation retreat (One-day) 7:30pm-9:30pm Dharma Program TBD
Wed   16.Dec       6:00pm-8:00pm Children's program
Thu   17.Dec       8:00-10:30pm Dharma Deshana @ Dhamma Sarana Buddhist Temple Keysborough
Fri   18.Dec       6:00pm-12:00pm Dharma Deshana 6 hours
Sat   19.Dec     8.30 am - 3.00pm  Children's Sil Program (Youth) 5.30-8:30pm Dharma Deshana @ Paramitha Buddhist Temple Rockbank
Sun   20.Dec   8.30 - 5.00pm  Adult Seela Bavana Program (full day) @ Yuroke Temple    
Mon   21.Dec    8:00am-5:00pm  Full-day Meditation retreat (One-day)  7.30-10:00pm Dharma Deshana
Tue   22.Dec       6:00-12:00 pm Dharma Deshana 6 hours
Wed   23.Dec   8:00am-5:00pm  Full-day Meditation retreat (One-day) 6:00pm-8:00pm Children's program
Thu   24.Dec   8:00am-5:00pm  Full-day Meditation retreat (One-day)    
Fri   25.Dec    5 Days (25th - 29th)  Meditation Retreat 01    
Wed   30.Dec    8:00am-5:00pm Full-day Meditation retreat (One-day) 6:00pm-8:00pm Children's program
Thu   31.Dec    8:00am-5:00pm Full-day Meditation retreat (One-day)    
 Fri    1.Jan      Tarneit - Dhamma Discussion    
Sat    2.Jan    5 Days (2nd - 6th)  Meditation Retreat 02 In Bacchus Marsh    
Thu     7.Jan       6:00pm-8:00pm  Children's program
Fri     8.Jan        8:00pm-10:00pm Dharma Deshana @ Dhamma Sarana Buddhist Temple Keysborough
Sat     9.Jan    8:00am-8:00am  Sil Program (overnight)    
Sun     10.Jan   3:00pm-9:00pm Dharma Deshana (6 hrs)    
Mon     11.Jan       7:30pm-10:00pm  Meditation session
Tue    12.Jan     8:00am-5:00pm  Full-day Meditation retreat (One-day) 7:30pm -9:30pm  
Thu    13.jan       6:00pm-8:00pm Children's program
Fri    14.Jan        
 
sat    15.Jan    4 Days (15th - 19th)  Meditation Retreat 03    
Tue    19.Jan    7:00pm-8:00pm  Asheervada Vandanawa   8:00-10:30pm  Dharma Deshana (2 or 3 hrs)
Wed    20.Jan