.

ඩුබායි ධර්ම වැඩසටහන - Dubai Visit 2016 Feb.

2016, පෙබරවාරි 10  සිට 17 දින දක්වා  පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ ඩුබායි හි වැඩසිටින අතර ධර්ම දේශනා මාලාවක් පැවැත්වීමට බලාපොරොත්තුවේ,  ඒ සඳහා වැඩි විස්තර පහත දුරකථන වලින් ලබාගන්න. ඩුබායි හි වෙසෙන ඔබ ගේ හිතවතුන් දැනුවත් කර ධර්ම ප්‍රචාරය සඳහා අප සමග එක්වන්න.  

For all inquiries : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,   Dhammika Gamage (+971554468679)

වැඩසටහන් විස්තරය ලබාගැනීමට - program schedule

 recordings via youtube