.

සාමාජිකත්වය ලබාගැනීම

චිත්ත විශුද්ධි පදනමේ සාමාජිකත්වය ලබාගැනීමට ඔබ අදහස් කරන්නේ නම්, පහත පහත ක්‍රම වලින් ඕනෑම ක්‍රමයක් තෝරාගන්න.

 අයදුම් පත - MEMBER-APLICATION.pdf https://pharmacieinde...ine

 1. ක්‍රමය

ඉහත සඳහන් අයදුම්පතෙහි මුද්‍රිත පිටපතක් ලබාගෙන එය සම්පුර්ණ කර පහත ලිපිනයට තැපැල් කරන්න.

ලේකම් තුමා,

චිත්ත විශුද්ධි පදනම,

ධම්මගිරි අරණ්‍ය සේනාසනය, දොඩම්තලාව,  මල්ලියගොඩ, වෑඋඩ.

සැ.යු. කවරයෙහි උඩ කෙලවරේ  'සාමාජික අයදුම්පත' යනුවෙන් සඳහන් කිරීම කාර්යාල කටයුතු සඳහා වඩාත් පහසු බව කරුණාවෙන් සලකන්න.  

 2. ක්‍රමය 

ඉහත සඳහන් අයදුම්පතෙහි මුද්‍රිත පිටපතක් ලබාගෙන එය සම්පුර්ණ කර, එහි Scan කරන ලද පිටපතක්  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. හෝ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. වෙත e-mail කිරීම.

 3. ක්‍රමය

පහත ඇති යොමුවෙන්  විද්‍යුත් අයදුම්පත (e-form) සම්පුර්ණ කරන්න.

https://goo.gl/forms/Uag9gvbnEpDLe8J82

අයදුම්පත් තැපැල් මාර්ගයෙන් ඉල්ලුම් කර ඇති අයට, තැපැල් මගින් අයදුම් පත්‍රයක් ලැබෙනු ඇත. 

අයදුම්පත්‍රයේ  ඡායා පිටපත් භාවිතා කල හැකි බව දන්වා සිටිමු. 

තෙරුවන් සරණයි !

ලේකම් - චිත්ත විශුද්ධි පදනම