වැඩසටහන්

 

ලොව දිනන බොදු මග ධර්ම දේශනාව සහ ප්‍රතිපත්ති පුජාව

2019 මාර්තු 30  සෙනසුරාදා දින  ගාලු කොටුව විහාර පරිශ්‍රයේදී පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන ලොව දිනන බොදු මග ධර්ම දේශනාව, අධිෂ්ඨාන පා ගමන සහ ප්‍රතිපත්ති පුජාව සඳහා ඔබට ආරාධනා කර සිටිමු.!
 
ධර්ම දේශනාව - ප.ව. 1.30 සිට 4.30 දක්වා 
පා ගමන - ප.ව. 5.30 සිට 6.30 දක්වා - ගාල්ල කොටුවේ සිට  කච්චිවත්ත පුරාණ විහාරයට
ප්‍රතිපත්ති පුජාව - ප.ව. 7.00 සිට