වැඩසටහන්

 

පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ 2019 මාර්තු මස පැවැත්වීමට නියමිත ධර්ම වැඩසටහන් මෙසේයි.

මාර්තු 05 සිට මාර්තු 11 දක්වා - නේවාසික භාවනා වැඩසටහන - මෙල්බෙර්න් නුවර.

මාර්තු 16 සෙනසුරාදා - පෙ.ව 8.00 සිට ප.ව. 2.00 දක්වා - ළමා භාවනා වැඩසටහන - නිදහස් චතුරස්‍රය කොළඹ.

මාර්තු 17 ඉරිදා - පෙ.ව 8.30 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා මාසික වැඩසටහන(දෙවන දිනය) - පානදුර නගර ශාලාව.

මාර්තු 31 ඉරිදා - පෙ.ව 8.30 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා මාසික වැඩසටහන(දෙවන දිනය) - කුරුනෑගල, බෝයගනේ හමුදා කඳවුර පාර - සැලියුට් ශාලාවේදී

මාර්තු 30 සෙනසුරාදා - සවස 1.00 සිට, ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගනදී පැවැත්වෙන ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ධර්ම දේශනාව 

පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර සෝභිත ස්වාමින්වහන්සේ විසින් මාර්තු 17 ඉරිදා - පෙ.ව 8.30 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා, කොළඹ විපස්සනා භාවනා මද්යස්ථානයේ දී පැවත්වීමට නියමිත වැඩසටහනද සිහිපත් කර සිටිමු.

පූජ්‍යපාද පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමින්වහන්සේ විසින් මාර්තු 9 සෙනසුරාදා - පෙ.ව 8.30 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා, කොළඹ විපස්සනා භාවනා මද්යස්ථානයේ දී පැවත්වීමට නියමිත වැඩසටහනද සිහිපත් කර සිටිමු.


තෙරුවන් සරණයි !