වැඩසටහන්

2020 ජනවාරි පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ පැවැත්වීමට නියමිත ධර්ම වැඩසටහන් මෙසේයි.

ජනවාරි 05 ඉරිදා - පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා කොළඹ විපස්සනා භාවනා මද්යස්ථානයේ
ජනවාරි 26 ඉරිදා - පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා කොළඹ විපස්සනා භාවනා මද්යස්ථානයේ
සෑම සතියකම බ්‍රහස්පතින්දා දින සවස 6.30 සිට 8.30 දක්වා ජයමග වැඩසටහන දක්වා කොළඹ විපස්සනා භාවනා මද්යස්ථානයේ

පහත සඳහන්  වැඩසටහන් ද පෙ.ව 8.00 සිට  ප.ව. 4.30 දක්වා, කොළඹ විපස්සනා භාවනා මද්යස්ථානයේ දී පැවත්වීමට නියමිත බව සිහිපත් කර සිටිමු.
පූජ්‍යපාද පල්ලෙමුල්ලේ සෝරත ස්වාමින්වහන්සේ  විසින්  ජනවාරි 11 සෙනසුරාදා,  
පූජ්‍යපාද පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමින්වහන්සේ  විසින්  ජනවාරි 18 සෙනසුරාදා,
පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර සෝභිත ස්වාමින්වහන්සේ  විසින්  ජනවාරි 19 ඉරිදා

ජනවාරි 01 වනදා සිට TNL රුපවාහිනිය ඔස්සේ උදෑසන 9.00 සිට  ද සහ Dialog TV Ch no.1(Channel One) ඔස්සේ ද
Jayamaga TV YOUTUBE චැනලය ඔස්සේ ද "ජයමග" වැඩසටහන් නැරඹිය හැකි බව දන්වා සිටිමු.
https://www.youtube.com/channel/UCzbjAV5aqbJ790BcD3LkSJg

තෙරුවන් සරණයි !