වැඩසටහන්

  පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ 2019 සැප්තැම්බර් මස 08 වන ඉරිදා පානදුර නගර ශාලාවේ එක් දින භාවනා වැඩසටහන පැවැත්වීමට නියමිත බව දන්වා  සිටිමු.  

 විපස්සනා භාවනා මද්යස්ථානයේ වැඩසටහන් විස්තරය.