වැඩසටහන්

  පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ 2019 ජුලි මස පහත සඳහන් එක් දින භාවනා වැඩසටහන් පැවැත්වීමට නියමිත බව දන්වා  සිටිමු.  

- 7 වන   ඉරිදා  කොළඹ  විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේ  ( පෙ.ව 8.30 සිට  ප.ව. 4.30 දක්වා)  
-   14 වන ඉරිදා පානදුර නගර ශාලාවේ (පෙ.ව 8.30 සිට  ප.ව. 3.00 දක්වා )