පින්තූර

අරණ්‍ය සේනාසනය 

    

2017 වසරේ  ඡායාරුප - https://photos.app.goo.gl/7N3VoHDQCKJsfj9Z2

2018 වසරේ කඨින පිංකම - https://photos.app.goo.gl/nHe4HFiMFqyG2haT7

නව ඉදිකිරීම් - 2019 ජනවාරි සහ පෙබරවාරි මාස වලදී ගන්නා ලද ඡායාරුප.

නේවාසික යෝගීන් සඳහා ඉදිවන තෙමහල් භාවනා කුටි සංකීර්ණය - 2016 වසරේ සිට දෙස් විදෙස් බොහෝ පින්වතුගේ ආධාරයෙන් මෙහි ඉදිකිරීම් ආරම්භ වුවද වෙනත් හදිසි කටයුතු හේතුවෙන් ප්‍රමාද විය. නැවතද දැන් මෙහි කටයුතු කඩිනමින් සිදුකෙරෙමින් පවතී. වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම අතහැරීමෙන් පරිත්‍යාග කර නිහඩව උපේක්ෂාවෙන් බලාසිටි සත්පුරුෂ පින්වතුන් දැක බලා පහන් සිත් ඇතිකරගනිත්වා !

       

   

2019. 03.24 දින, භාවනා කුටි ගොඩනැගිල්ලෙහි වහලය සඳහා සුදානමින්.

     

2019. මැයි මස භාවනා කුටි ගොඩනැගිල්ලෙහි වහලය සම්පුර්ණ කර ඇත.

     

2019. සැප්තැම්බර් මස භාවනා කුටි ගොඩනැගිල්ලෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු

           

 සීමාමාලකය සහ ඉහල මහලෙහි පුස්තකාලය - අවසාන අදියරෙහි නිමකිරීම් සිදුවෙමින් පවතී.

      

ඉදිවෙමින් පවතින ගබඩා කාමරය