යොමුව / සාමාජිකත්වය ලබාගැනීම

නිර්මාතෘ   : වෑඋඩ, දොඩම්තලාව, ධම්මගිරි අරණ්‍ය සේනාසනාධිපති පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ.

උපදේශණ : ශ්‍රි ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ අධිකරණ ලේඛකාධිකාරී පුජ්‍යතර මහාචාර්ය අත්තංගනේ රතනපාල මාහිමියන්වහන්සේ.

අනුශාසක : වෑඋඩ, දොඩම්තලාව, ධම්මගිරි අරණ්‍ය සේනාසන වාසි පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර සෝභිත ස්වාමින් වහන්සේ.

සභාපති    : H. හියාරාපිටිය මයා.

                   නො.82, දකුණු රවුම් පාර, කුරුණෑගල. 

ලේකම්      :  W.L. සිරිවර්ධන මයා.

                   දේවාල පාර, මහර, කඩවත.

සියලු ලිපි යොමුකළයුතු ලිපිනය:

චිත්ත විශුද්ධි පදනම.

ධම්මගිරි අරණ්‍ය සේනාසනය,දොඩම්තලාව, මල්ලියගොඩ, වෑඋඩ.

දුරකථන : 0768864641.

හෝ

චිත්ත විශුද්ධි පදනම.

 ජාත්‍යන්තර ව්පස්සනා භාවනා මද්‍යස්තානය, නො. 108, විජේරාම මාවත, කොළඹ 07.

දුරකථන : 011 2694100

E-mail - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. හෝ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

චිත්ත විශුද්ධි පදනමෙහි සාමාජිකත්වය ලබාගැනීම සඳහා ...

චිත්ත විශුද්ධි පදනමේ සාමාජිකත්වය ලබාගැනීමට ඔබ අදහස් කරන්නේ නම්, අයදුම් පතක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පහත ක්‍රම වලින් ඕනෑම ක්‍රමයක් තෝරාගන්න.
අයදුම්පත -  MEMBER-APLICATION.pdf
1. ක්‍රමය
ඉහත සඳහන් අයදුම්පතෙහි මුද්‍රිත පිටපතක් ලබාගෙන එය සම්පුර්ණ කර පහත ලිපිනයට තැපැල් කරන්න.
ලේකම් තුමා,
චිත්ත විශුද්ධි පදනම,
ධම්මගිරි අරණ්‍ය සේනාසනය, දොඩම්තලාව,  මල්ලියගොඩ, වෑඋඩ.
2. ක්‍රමය
ඉහත සඳහන් අයදුම්පතෙහි මුද්‍රිත පිටපතක් ලබාගෙන එය සම්පුර්ණ කර, එහි Scan කරන ලද පිටපතක්  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. හෝ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. වෙත e-mail කිරීම.
3. ක්‍රමය
පහත ඇති යොමුවෙන්  විද්‍යුත් අයදුම්පත (e-form) සම්පුර්ණ කරන්න.

අයදුම් පත - E-Form