නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා (351-400)

දත්ත ඇතුලත් කරමින් සිටින බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 351