දේශනා ශ්‍රවනය කිරීමට අවශ්‍ය ඛාන්ඩය click කරන්න.

විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේ වැඩසටහන්

2015 සහ 2016 වසර වලදී කොළඹ විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේ මාසිකව පැවැත්වුණු භාවනා වැඩසටහන් වල පටිගතකිරීම්. 

පානදුර මාසික භාවනා වැඩසටහන්

2016 සහ 2017 වසර වලදී පානදුර නගරශාලාවේ පවත්වන ලද මාසික භාවනා වැඩසටහන්

විදෙස් භාවනා වැඩසටහන්

විදේශයන්හිදී පවත්වන ලද භාවනා වැඩසටහන්