2015 සහ 2016 වසර වලදී කොළඹ විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේ මාසිකව පැවැත්වුණු භාවනා වැඩසටහන් වල පටිගතකිරීම්. 

විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේ වැඩසටහන්

2015 සහ 2016 වසර වලදී කොළඹ විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානයේ මාසිකව පැවැත්වුණු භාවනා වැඩසටහන් වල පටිගතකිරීම්. 

මෙම පටිගතකිරීම් වල ශ්‍රවණ තත්වය දුර්වල බව කාරණාවෙන් සලකන්න. තත්වයෙන් ඉහල ශ්‍රවණාධාර මගින් ශ්‍රවනය කල හැකිවේවි.

google drive link - https://goo.gl/SijhdY

1.  හඳුන්වාදීමේ ධර්ම දේශනාව - 2015-05-31

1.  

2.  

 

2. පළමු වැඩසටහන - අනාත්ම සංඥාව - 2015-06-28

1.  

 2.  

 

3. දෙවන වැඩසටහන - ඉන්ද්‍රිය සංවරය, සතර කමටහන් සහ මෛත්‍රි භාවනාව -2015-07-26

 1. 

2. 

3. 

4. 

 

4. තුන්වන වැඩසටහන - අසුභ භාවන 2015-08-23

 1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. සැප්තැම්බර් පෝය දින විශේෂ ධර්ම දේශනාව 150927

1.  

2.  

6. හතර වන වැඩසටහන - මරණ සතිය - 2015-10-25

 

 

7. හය වන වැඩසටහන - අනාත්ම සංඥාව - 2016-03-27

1. 

2. 

3. 

4.  

 

8. හත් වන වැඩසටහන - ආනාපානසති භාවනාව 2016-04-24

1.  

2.  

3.  

4.  

9. අට වන වැඩසටහන - ආනාපානසති භාවනාව  (2) 2016-05-29

පළමු දේශනා දෙක පුජ්‍ය උඩුදුම්බර සෝභිත ස්වාමින්වහන්සේ විසින් පවත්වන ලදී.

1.  

2.  

3.  

4.  

 

10. නම වන වැඩසටහන - සතර සතිපට්ඨානය යනු කුමක්ද? 2016-06-26

1.  

2.  

3.  

4.  

 

11. දහ වන වැඩසටහන - ප්‍රහාන සංඥාව , සබ්භාසව සූත්‍රය 2016-07-24

1.  

2.  

3.  

4.  

 

12. එකළොස්‌වැනි වැඩසටහන - පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය - 2016-08-28

1.  

2.  

3.  

4.