2016 සහ 2017 වසර වලදී පානදුර නගරශාලාවේ පවත්වන ලද මාසික භාවනා වැඩසටහන්

පානදුර නගර ශාලාවේ පැවැත්වූ වැඩසටහන්

2016 සහ 2017 වසර වලදී පානදුර නගර ශාලාවේ මාසිකව පැවැත්වුණු භාවනා වැඩසටහන් වල පටිගතකිරීම්. 

දත්ත ඇතුලත් කරමින් සිටින බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

google drive link - https://goo.gl/b9qCkn

 

1. ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්තියෙහි කැමැත්ත ඇතිකරගැනීම සහ අනිත්‍ය භාවනාව.

(අවිස්සාවේල්ල වැඩසටහනෙහි පළමු දේශනාව .2017- පෙබරවාරි)


2. අසුභ භාවනාව. 2016- මාර්තු


3. මෛත්‍රි භාවනාව. 2016- අප්‍රේල්


4. ආනාපානසති භාවනාව. 2016- මැයි


5. මරණ සතිය සහ බුද්ධානුස්සති භාවනාව. 2016- ජුනි


6. ප්‍රායෝගික අභිධර්මය. 2016- ජූලි


7. අනාත්ම සංඥාව. 2016- අගෝස්තු


8. අනාත්ම සංඥාව සහ ආනාපානසති භාවනාව. 2016- සැප්තැම්බර්


9. සතර සතිපට්ඨානය අත්දැකීම සහ අට්ඨික සංඥාව. 2016- නොවැම්බර්


10. ප්‍රහාන සංඥාව. 2016- දෙසැම්බර්


11. පටිච්චසමුප්පාදය. 2017- පෙබරවාරි


12. සති සම්පජඤ්ඤය. 2017- මාර්තු