පානදුර නගර ශාලාවේ පැවැත්වූ වැඩසටහන්

2016 සහ 2017 වසර වලදී පානදුර නගර ශාලාවේ මාසිකව පැවැත්වුණු භාවනා වැඩසටහන් වල පටිගතකිරීම්. 

google drive link - https://goo.gl/b9qCkn

 

1. ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්තියෙහි කැමැත්ත ඇතිකරගැනීම සහ අනිත්‍ය භාවනාව.

(අවිස්සාවේල්ල වැඩසටහනෙහි පළමු දේශනාව .2017- පෙබරවාරි)


2. අසුභ භාවනාව. 2016- මාර්තු


3. මෛත්‍රි භාවනාව. 2016- අප්‍රේල්


4. ආනාපානසති භාවනාව. 2016- මැයි


5. මරණ සතිය සහ බුද්ධානුස්සති භාවනාව. 2016- ජුනි


6. ප්‍රායෝගික අභිධර්මය. 2016- ජූලි


7. අනාත්ම සංඥාව. 2016- අගෝස්තු


8. අනාත්ම සංඥාව සහ ආනාපානසති භාවනාව. 2016- සැප්තැම්බර්


9. සතර සතිපට්ඨානය අත්දැකීම සහ අට්ඨික සංඥාව. 2016- නොවැම්බර්


10. ප්‍රහාන සංඥාව. 2016- දෙසැම්බර්


11. පටිච්චසමුප්පාදය. 2017- පෙබරවාරි


12. සති සම්පජඤ්ඤය. 2017- මාර්තු