විදේශයන්හිදී පවත්වන ලද භාවනා වැඩසටහන්

විදේශ වලදී පවත්වන ලද භාවනා වැඩසටහන්

පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් විදේශ වලදී පවත්වන ලද භාවනා වැඩසටහන්

දත්ත ඇතුලත් කරමින් සිටින බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

ඩුබායිහි දී පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

2012 වසරේ සීල සමාදානය

2015 වසරේ පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව. - පංච උපාදානස්කන්ධය මමය මගේය මගේ ආත්මය යයි වරදවා ගැනීම

 

ඔස්ට්‍රේලියාවේදී පවත්වන ලද දේශනා

2015 වසරේ

13.12.2015 ආරම්භක දේශනය

14.12.2015 ධර්ම දේශනාව

15.12.2015 ආනාපානසති භාවනාව

17.12.2015 ධම්ම සරණ විහාරයේ දේශනාව

18.12.2015 විභංග සූත්‍රය

19.12.2015 රොක් බෑන්ක් පන්සලේ දේශනාව

20.12.2015 අසුභ භාවනාව

21.12.2015 මෛත්‍රී භාවනාව

21.12.2015 විතක්ක සන්තාන සූත්‍රය

22.12.2015 මහා චත්තාරිසක සූත්‍රය

23.12.2015 ධර්ම දේශනාව

24.12.2015 අට්ඨික සංඥාව සහ ආනාපානසති භාවනාව

30.12.2015 ප්‍රහාන සංඥාව

30.12.2015 අනත්ත සංඥාව

31.12.2015 අනිත්‍ය සංඥාව

08.01.2016 ධම්ම සරණ විහාරයේ දේශනාව

09.01.2016 චතුරාරක්ක භාවනා- නාම රූප

10.01.2016 සිඩ්නි ධර්ම දේශනාව

11.01.2016 ධර්ම දේශනාව

12.01.2016 ධර්ම දේශනාව සහ ප්‍රශ්න පිළිතුරු වැඩසටහන

12.01.2016 ධර්ම දේශනාව

14.01.2016 ධර්ම දේශනාව