දේශනා ශ්‍රවනය කිරීමට අවශ්‍ය ඛාන්ඩය මත click කරන්න.

ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ පවත්වන ලද දේශනා

පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් 2010 සිට 2015 වසර දක්වා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ පවත්වන ලද දේශනා කිහිපයක්.

බෞද්ධයා නාලිකාවේ පවත්වන ලද දේශනා

පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් බෞද්ධයා නාලිකාවේ පවත්වන ලද කෙටි(පැය 1) දේශනා කිහිපයක්

වෙනත් දේශනා

පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් විවිධ ස්ථාන වලදී පවත්වනලද විශේෂ දේශනා

පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර සෝභිත ස්වාමින්වහන්සේ

පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර සෝභිත ස්වාමින්වහන්සේ පවත්වන ලද දේශනා

බොජ්ඣංග දේශනා

පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ පවත්වන ලද බොජ්ඣංග දේශනා