ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ පවත්වන ලද දේශනා

පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් 2010 වසරේ සිට ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ පවත්වන ලද දේශනා වලින් කිහිපයක්. 

 

සංවරය - 2010-07-16

අධි චිත්තය - 2010-10-04

සබ්බ පාපස්ස අකරණං - 2011-01-01

ධර්ම දේශනාව - 2011-01-01

මාංශ පරිභෝජනය - 2011-02-16

ධර්ම දේශනාව - 2011-02-27

වේදනානුපස්සනාව - 2011-04-22

කුසලය - 2011-05-31

ධර්ම දේශනාව - 2011-06-19

කාලාම සුත්‍රය - 2011-08-02

සීලය - 2011-09-26

අනත්ත සංඥා - 2012-02-26

සබබේ ධම්මා අනත්තා  - 2013-07-21

මහා රාහුලෝවාද සූත්‍රය- 2013-08-01

සබ්බ ලෝකේ අනභිරත සංඥා  - 2013-08-17

ධර්ම දේශනාව - 2014-03-22

ධර්ම දේශනාව - 2015-03-30

ධර්ම දේශනාව - 2015-06-03

චතුරාරක්ක භාවනා