බෞද්ධයා නාලිකාවේ පවත්වන ලද දේශනා

පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් බෞද්ධයා නාලිකාවේ පවත්වන ලද කෙටි(පැය 1) දේශනා කිහිපයක්.

1. - 2011 08 03

2. - 2011 09 07

3. - 2011 10 05

4. - 2011 10 08

5. -2011 10 19

6. -2011 11 02

7. -2011 11 08

8. -2011 11 18

9. -2014 03 25

10. -2014 04 01

11. -2014 04 02

12. -2014 04 10

13. -2014 04 15

14. -2014 04 16

15. -2014 04 19

16. -2014 04 21

17. -2014 04 24

18. -2014 04 30