බොජ්ඣංග දේශනා

පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානයයේ පවත්වන ලද බොජ්ඣංග දේශනා

 

2017.03.05 - සති සම්බොජ්ඣංග

 

2017.05.07 - ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣංග

 

2017.08.06 - විරිය සම්බොජ්ඣංග

 

2017.09.03 - පීති සම්බොජ්ඣංග

 

2017.10.01 - පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣංග