නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා (1-50)

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 1 - ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 2 - ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 3 - සම්මා දිට්ඨි

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 4 - සම්මා සංකප්ප 

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 5 - සම්මා වාචා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 6 - සම්මා කම්මන්ත

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 7 - සම්මා ආජිව

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 8 - අකුසල් සිත

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 9 - අනුසය පරිඋඨාන වියතික්‍රමණ ලෙස අකුසලය ක්‍රියාත්මක වීම.

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 10 - හේතු ඵල දහම

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 11 - සීල සමාධි ප්‍රඥා`

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 12 - චන්ද ඍද්ධි පාදය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 13 - හේතු ඵල දහම

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 14 - ඡන්ද සමාධි පධන් වීර්ය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 15 - කායානුපස්සනාව - ආනාපානසති භාවනාව

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 16 - ආනාපානසති භාවනාව

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 17 - ආනාපානසති භාවනාව

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 18 - ආනාපානසති භාවනාව

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 19 - ආනාපානසති භාවනාව

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 20 - ආනාපානසති භාවනාව

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 21 - තණ්හා දිට්ඨි මාන

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 22 - සරු දෙය සහ නිසරු දෙය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 23 - අකුසලය දුරු කිරීම

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 24 - විතර්ක දුරු කිරීම

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 25 - අකුසල් සිත සහ ඥාන

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 26 - චිත්ත විශුද්ධිය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 27 - අනුස්සති භාවනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 28 - චතුරාරක්ක භාවනා - මරණ මොහොත

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 29 - මරණ සතිය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 30 - මරණ සතිය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 31 - අසුභ භාවනාව

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 32 - පංච උපාධානස්කන්දය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 33 - පංච උපාධානස්කන්දය පිලිබඳ නුවන

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 34 - සතර කමටහන්

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 35 - වමෛත්‍රී භාවනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 36 -  මෛත්‍රී භාවනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 37 - කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 38 - යථා භූත සිහිය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 39 - කාම විතක්ක

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 40 - සතිපට්ඨානය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 41 - සතිපට්ඨානය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 42 - සතිපට්ඨානය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 43 - සතිපට්ඨානය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 44 - කායානුපස්සනාව

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 45 - ඉරියාපථ පබ්බය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 46 - නිවැරදි මනසිකාරය පවත්වා ගැනීම

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 47 - සම්පජානනය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 48 - සප්පාය සම්පජානනය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 49 - ගෝචර සම්පජානනය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 50 - අසම්මෝහ සම්පජානනය