නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා (51-100)

 

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 51 - දෙමවුපිය සැලකීම

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 52 - පංචඋපාදානස්කන්ධය වරදවා ගැනීම.

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 53 - පංචඋපාදානස්කන්ධය වරදවා ගැනීම.

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 54 - සංස්කාර දුකින් අත මිදීම.

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 55 - අනිත්‍ය දුක්ක අනාත්ම

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 56 - සංවරය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 57 - අනාත්ම සංඥාව ජීවිතයට එකතු කර ගැනීම

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 58 - විශුද්ධිය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 59 - කායානුපස්සනාව 

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 60 - සීල විශුද්ධිය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 61 - ඉන්ද්‍රිය සංවරය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 62 - ඉන්ද්‍රිය සංවරය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 63 -  සීල විශුද්ධිය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 64 - සීල විශුද්ධිය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 65 -  සීල විශුද්ධිය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 66 - චිත්ත විශුද්ධිය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 67 - චිත්ත විශුද්ධිය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 68 - දිට්ඨි විශුද්ධිය - සිත, කය සහ මතකය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 69 - නාම රූප

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 70 - නාම රූප ක්‍රියාකාරිත්වය සහ මතකය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 71 - නාම රූප පරම්පරාවේ අන්ත්‍ය දුක්ක අනාත්ම ලක්ෂණ

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 72 - පංචඋපාදානස්කන්දය අවබෝධ කර ගැනීම

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 73 - පංචඋපාදානස්කන්දයෙහි අනිත්‍ය දැකීම

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 74 - සංස්කාර දුක

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 75 - අනාත්ම ලක්ෂණය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 76 - අනාත්ම ලක්ෂණය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 77 - අනාත්ම ලක්ෂණය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 78 - අනාත්ම ලක්ෂණය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 79 - නාම රූප පරමපරාවේ අනාත්ම ලක්ෂණය 

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 80 - අනාත්ම සංඥාව උපදවාගත් අයගේ ස්වභාවය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 81 - නාම රූප පරමපරාවේ ඇතිවීම නැතිවීම

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 82 - ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 83 - කංඛාවිතරණ විශුද්ධිය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 84 - සමාජගත වැරදි දෘෂ්ඨි

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 85 - වේදනානුපස්සනවා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 86 - මෛත්‍රි චේතෝ විමුක්තිය - ආර්ය මෛත්‍රිය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 87 - භාවනා නොකර සෝවාන් විය හැකිද?

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 88 - ආනාපානසති භාවනාව - ගැටළු

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 89 - පටිච්චසමුප්පාදය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 90 - පටිච්චසමුප්පාදය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 91 - පටිච්චසමුප්පන්න ලක්ෂණය හඳුනා ගැනීම

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 92 - යෝනිසෝමනසිකාරය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 93 -  පටිච්චසමුප්පන්න ස්වභාවය නොදැනීම

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 94 - තණ්හාවෙන් ශෝකය උපදී

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 95 - සතර ආහාර

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 96 -  සතර ආහාර දුක උපදවයි

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 97 - ධම්මානුපස්සනාව

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 98 - අට්ඨික සංඥාව වඩන අයුරු

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 99 - දෘෂ්ඨිය ඍජු කරගැනීම.

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 100 - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා