නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා (101-150)

 

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 101 - පවින් වැළකීම, කුසල් රැස් කිරීම

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 102 - පංච උපාදානස්කන්ධය අවබෝධ කිරීම

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 103 - හේතු ඵල දහම

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 104 - මහා නිධාන සූත්‍රය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 105 - පටිච්චසමුප්පාදය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 106 - තණ්හාය ජායතී සෝකෝ

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 107 - සිත සකස් කිරීමේ වැඩපිළිවෙල

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 108 - සතිපට්ඨානය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 109 - සතිපට්ඨානය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 110 - මාර්ග ඥානය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 111 - මෙය ඇති කල්හි මෙය වේ.

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 112 - අනිත්‍ය හා දුක

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 113 - අනාත්මය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 114 - අනිත්‍ය සංඥාව

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 115 - සියලු සංස්කාර අනිත්‍යයයි

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 116 - අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම ලක්ෂණ

 

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 117 - ආයතන වල අනාත්ම බව

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 118 - පංච උපාදානස්කන්ධ දුක/ සම්මර්ෂණ ඥානය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 119 - භාවනා උපක්ලේශ

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 120 - උදයව්‍ය ඥානය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 121 - භංගානුපස්සනවා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 122 - භයතුප්පට්ඨාන ඥණය/ ආදිනවානුපස්සනවා/ නිබ්බිදානුපස්සනා ඥාණය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 123 - මුඤ්චිතු කම්යතා ඥාණය/ පටිසංඛානුපස්සනා ඥාණය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 124 - සංඛාරුපේක්ඛා ඥාණය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 125 - ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 126 - යෝනිසෝමනසිකාරය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 127 සබ්භාසව සූත්‍රය - ආශ්‍රව

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 128 සබ්භාසව සූත්‍රය -ආශ්‍රව ප්‍රහාණය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 129 සබ්භාසව සූත්‍රය -ආශ්‍රව ප්‍රහාණය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 130 සබ්භාසව සූත්‍රය - පටිසේවනා පහාතබ්භා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 131 - සබ්භාසව සූත්‍රය අධිවාසනා පහතබ්භා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 132 - සබ්භාසව සූත්‍රය පරිවජ්ජනා පහාතබ්භා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 133 - සබ්භාසව සූත්‍රය පටිසංඛාර ඥානය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 134 - සබ්භාසව සූත්‍රය විනෝදනා පහාතබ්බා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 135 - සබ්භාසව සූත්‍රය භාවනා පහාතබ්බා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 136 - සබ්භාසව සූත්‍රය - ආශ්‍රව

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 137- සබ්භාසව සූත්‍රය - දස්සනා පහාතබ්බා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 138 සබ්භාසව සූත්‍රය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 139 සබ්භාසව සූත්‍රය - දස්සනා පහාතබ්බා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 140 සබ්භාසව සූත්‍රය - දස්සනා පහාතබ්බා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 141 සබ්භාසව සූත්‍රය - දස්සනා පහාතබ්බා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 142 - සබ්භාසව සූත්‍රය - විතර්ක පහලවෙන්නේ කෙසේද?

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 143 - මරණ සතිය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 144  - යෝනිසෝමනසිකාරය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 145 සලායතන විභංග සූත්‍රය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 146 පංච උපාදානස්කන්ධ දුක

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 149 

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 150 - තණ්හාව