නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා (151-200)

දත්ත ඇතුලත් කරමින් සිටින බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 151 - මාර්ග සත්‍ය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 152 -  මහා චත්තාරීසක සූත්‍රය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 153 - මහා චත්තාරීසක සූත්‍රය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 154 - 

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 155 - සම්මා දිට්ඨිය 

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 156  - සම්මා දිට්ඨිය 

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 157 - සම්මා සංඛප්ප

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 158 -  සම්මා දිට්ඨිය 

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 159 -  මහා චත්තාරීසක සූත්‍රය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 160 -   මහා චත්තාරීසක සූත්‍රය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 161 -  මහා චත්තාරීසක සූත්‍රය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 162 - බොජ්ඡංග දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 163 - බොජ්ඡංග දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 164 - බොජ්ඡංග දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 165 - බොජ්ඡංග දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 166 - බොජ්ඡංග දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 167 - බොජ්ඡංග දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 168 - බොජ්ඡංග දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 169 -  බොජ්ඡංග දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 170 - බොජ්ඡංග දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 171 - බොජ්ඡංග දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 172 - බොජ්ඡංග දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 173 - බොජ්ඡංග දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 174 - බොජ්ඡංග දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 175 - බොජ්ඡංග දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 176 - බොජ්ඡංග දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 177 - බොජ්ඡංග දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 178 - බොජ්ඡංග දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 179 - බොජ්ඡංග දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 180 - බොජ්ඡංග දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 181 - බොජ්ඡංග දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 182 - බොජ්ඡංග දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 183 - බොජ්ඡංග දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 184 - බොජ්ඡංග දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 185 - නීවරණ දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 186  - නීවරණ දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 187 - නීවරණ දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 188 - නීවරණ දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 189 - නීවරණ දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 190 - අරියවංශ සූත්‍ර දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 191 - අරියවංශ සූත්‍ර දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 192  - නීවරණ දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 193  - නීවරණ දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 194  - නීවරණ දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 195  - නීවරණ දේශනා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 196 - ආරියවංශ සූත්‍රය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 197 - ආරියවංශ සූත්‍රය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 198 - ආරියවංශ සූත්‍රය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 199 - ආරියවංශ සූත්‍රය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 200 - ආරියවංශ සූත්‍රය