නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා (201-250)

දත්ත ඇතුලත් කරමින් සිටින බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 201 - අරියවංශ දේශනා 5

 නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 202 - අරියවංශ දේශනා

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 203 - අරියවංශ දේශනා

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 204 - අරියවංශ දේශනා

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 205 - අරියවංශ දේශනා

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 206 - අරියවංශ දේශනා

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 207 - බුද්ධ පරිනිර්වාණය

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 208 - බුද්ධ පරිනිර්වාණය

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 209 - බුද්ධ පරිනිර්වාණය

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 210 - ශුන්‍යයෝ ලෝකෝ

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 211 - පරිනිර්වාණය

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 212 - බුද්ධ පරිනිර්වාණය

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 213 - බුද්ධ පරිනිර්වාණය

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 214 - බුද්ධ පරිනිර්වාණය

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 215 - බුද්ධ පරිනිර්වාණය

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 216 - බුද්ධ පරිනිර්වාණය

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 217 - බුද්ධ පරිනිර්වාණය

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 218 - බුද්ධ පරිනිර්වාණය

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 219 - බුද්ධ පරිනිර්වාණය

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 220 - බුද්ධ පරිනිර්වාණය

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 221- බුද්ධ පරිනිර්වාණය

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 222 - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 223 - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 224 - විමුක්තායතන සූත්‍රය

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 225 - බුද්ධ පරිනිර්වාණය

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 226 - බුද්ධ පරිනිර්වාණය

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 227 - බුද්ධ පරිනිර්වාණය

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 228 - බුද්ධ පරිනිර්වාණය

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 229

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 230 - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 231 - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 232

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 233

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 234

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 235

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 236

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 237

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 238

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 239

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 240 - සල්ලේඛ සූත්‍රය

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 241

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 242

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 243

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 244

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 245

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 246

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 247

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 248

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 249

  නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 250