නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා (351-400)

දත්ත ඇතුලත් කරමින් සිටින බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 351

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 352

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 353

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 354

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 355

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 356

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 357 - මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 358 - ආනාපානසති භාවනාව

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 359 - ආනාපානසති භාවනාව

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 360 - ආනාපානසති භාවනාව

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 361 - අනාපාන සති භාවනාවෙන් ධ්‍යාන උපදවා ගැනීම

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 362 - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 363 - නාම රූප පරිච්ඡේදය

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 364 - අනාපාන සති භාවනාවෙන් දිට්ඨි විශුද්ධිය.

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 365

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 366

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 367

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 368

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 369 - පූජ්‍යපාද පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමින්වහන්සේ

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 370 - පූජ්‍යපාද පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමින්වහන්සේ

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 371 - පූජ්‍යපාද පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමින්වහන්සේ

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 372 - පූජ්‍යපාද පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමින්වහන්සේ

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 373 - පූජ්‍යපාද පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමින්වහන්සේ

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 374

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 375

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 376

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 377

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 378

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 379

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 380

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 381

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 382

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 383

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 384

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 385

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 386

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 387

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 388

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 389

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 390

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 391

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 392

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 393

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 394

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 395

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 396 - පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර සෝභිත ස්වාමින්වහන්සේ

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 396

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 397

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 398

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 399

නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා 400