සූත්‍ර දේශනා

පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් 2013/ 2014 වසර වලදී පැය හයකට අසන්න කාලයක් පුරා සූත්‍ර ධර්ම ඇසුරින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා.

අරියවංස සූත්‍රය

2013 අගෝස්තු මහව, ගල්ලෑව වෙහෙර පුරාණ අරණ්‍ය සේනාසනයේ දී අරියවංස සූත්‍රය ඇසුරින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව

 

ධම්‌මචක්‌කප්‌පවත්‌තන සූත්‍රය

2013 නොවැම්බර් 03, ගාල්ල නගර සභා ශාලාවේදී ධම්‌මචක්‌කප්‌පවත්‌තන සූත්‍රය ඇසුරින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව

 

 

කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය

2013, ගම්පහ, බැන්ඩියමුල්ල, විද්‍යා ශේකර පිරිවෙනේදී කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය ඇසුරින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව

 

 

මහාචත්තාරීසක සූත්‍රය

 2013 මැයි-19 බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී මහාචත්තාරීසක සූත්‍රය ඇසුරින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව

 

 

සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය

 2013 ඔක්තෝබර් 12,  මාතලේ, කුම්බියන්ගොඩ, ශ්‍රි විද්‍යාශේඛර පිරීවෙනේදී සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය ඇසුරින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව

 

 

සබ්බාසව සූත්‍රය

2013,  පේරාදෙණිය, ශ්‍රී සුබෝධාරාම විහාරයෙදී  සබ්බාසව සූත්‍රය ඇසුරින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව

 

 

මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය

2013 දෙසැම්බර් 28,  කොළඹ, හුණුපිටිය ගංගාරාම විහාරස්ථානයෙදී  මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ඇසුරින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව

 

 

බ්‍රහ්මජාල සුත්‍රය

2013 සැප්තැම්බර් මස 28, බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී බ්‍රහ්මජාල සුත්‍රය ඇසුරින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව

 

 

ගිරිමානන්‌ද සූත්‍රය

2013 නොවැම්බර්,  පානදුර නගර ශාලාවේදී ගිරිමානන්‌ද සූත්‍රය ඇසුරින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව

  

 

ඉන්ද්‍රියභාවනා සූත්‍රය

2014 අප්‍රේල් මස 6 වන දින ගල්කිස්ස වටරප්පල පාරේ බෞද්ධායතනයේදී ඉන්ද්‍රියභාවනා සූත්‍රය ඇසුරින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව

  

 

රථවිනීත සූත්‍රය

2014 ජනවාරි,    කුරුණෑගලදී රථවිනීත සූත්‍රය ඇසුරින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව

  

 

සල්ලෙඛ සූත්‍රය

2014 ජුනි 12, කොළඹ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී